gbvy[W > L{
K {tp qypu up |uty} |u}?
e F 2018/10/24(Wed) 13:39
e F gelenlDow
F https://vk.com/otdyh_i_zhile_gelendzhik
Dsyu uuru~~y{y { p| t uus {p r rxy y} r { {tp u up tp?
Pt}rpu} ~} pry tp, { stu yu <a href=https://vk.com/otdyh_i_zhile_gelendzhik>wy|u r su|u~twy{u</a>?
A q}p~ uzp |{ }u~~y{r p~ q~yrp.

- WEB PATIO -